เจ้าของเว็บไซต์

ชื่อ-สกุล   นางสาวสุวรรณา  เพชรแก้ว

ตำแหน่ง   ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

E-mail : kru-joy@hatyaiwit.ac.th

แผนที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย